Metod

Arbetet baseras på ett transparent och strukturerat sätt att uppnå konsensus. Denna process finns beskriven och kallas Delphi-process.

  • Efter litteraturgenomgång och intervju med patientrepresentanter skapas en lista av tänkbara utfall som kan vara relevanta för forskning och kvalitetsuppföljning inom förlossningsvården. Deltagare tar del av listan genom e-mail och får möjlighet att föreslå ytterligare utfall eller ställa frågor.
  • Länk till en webbaserad enkät (runda nr 1) skickas till inbjudna deltagare som ombeds att skatta utfallen som mer eller mindre viktiga enligt skala 1 – 9. Det kommer att finnas möjlighet att kommentera fritt angående varje utfall. Bedömningar och kommentarer kommer vara anonyma för andra deltagare.
    • De utfallen som får 7 – 9 poäng av >70% av deltagarna och 1 – 3 poäng av <15% av deltagarna inkluderas i den färdiga SPeCOS-listan.
    • De utfallen som får 1 – 3 poäng av >70% av deltagarna och 7 – 9 poäng av <15% av deltagarna exkluderas från listan.
    • Utfallen som är kvar tas till runda nr 2.
  • Listan med kvarvarande utfall och anonymt sammanfattade kommentarer skickas ut som återkoppling till deltagarna som har svarat på enkät nr 1. Därefter sker runda nr 2 med en webbaserad enkät som genomförs enligt samma procedur som ovan. Återkoppling skickas till deltagarna efter runda nr 2. 
  • De utfall som inte blivit inkluderade till SPeCOS-listan och inte heller exkluderats efter två rundor tas upp för diskussion på ett konsensusmöte (fysiskt eller online) med möjlighet för alla deltagare att komma till tals. Mötet avslutas med en utfallslista som enligt uppnådd konsensus blir ”Svensk Perinatal Core Outcome Set”.