Om studien

Barnutfall inom obstetrik: Vad ska vi titta på?

Val av utfallsmått är en nyckelfråga för att bedriva både studier och kvalitetsarbete. Utfallsmått skiljer sig avsevärt mellan obstetriska studier, vilket försvårar sammanställning, tolkning samt klinisk implementering. Allvarliga negativa utfall är sällsynta och den långsiktiga påverkan av dessa utfall på barnets framtida hälsa och utveckling är ibland osäker. Många studier, både retrospektiva och randomiserade kontrollerade studier (RCT), har blivit kritiserade för att välja surrogatutfall som egentligen inte har klinisk betydelse eller ett kombinerat utfall med oproportionerligt stor vikt av mindre relevanta delutfall, vilket försämrar validiteten av studierna. Det är också svårt att jämföra förlossningsvård mellan olika kliniker i Sverige och följa dess utveckling över tid om olika mått används.

Det vore önskvärt att skaffa en nationell överenskommelse om en svensk perinatal “Core Outcome Set” (SPeCOS) som kan användas både vid obstetrisk forskning samt vid rapportering och jämförelse mellan kliniker inom förlossningsvården.

Hur gick det för barnet? Svaret beror på vad man tittar på…